ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
กาญจนบุรี 97.51
นครปฐม 97.85
ประจวบคีรีขันธ์ 94.81
เพชรบุรี 95.86
ราชบุรี 96.53
สมุทรสงคราม 93.02
สมุทรสาคร 73.78
สุพรรณบุรี 97.70
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย