ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
จันทบุรี 107.31
ฉะเชิงเทรา 100.03
ชลบุรี 100.35
ตราด 105.18
นครนายก 98.01
ปราจีนบุรี 102.74
ระยอง 104.68
สมุทรปราการ 97.28
สระแก้ว 97.93
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย