ผลการประเมินการใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย

ภูมิภาค เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ย (นาที)
ภาพรวมทั้งประเทศ 0
เกณฑ์การวิเคราะห์เวลาที่ใช้อ่านหนังสือต่อคน
ปรับปรุง<40
พอใช้40-50
ดี50-60
ดีมาก>=60

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา