ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

ภูมิภาค ร้อยละกำลังแรงงาน
กำแพงเพชร 36.74
เชียงราย 35.32
เชียงใหม่ 47.11
ตาก 36.10
นครสวรรค์ 41.41
น่าน 41.42
พะเยา 38.91
พิจิตร 39.21
พิษณุโลก 48.22
เพชรบูรณ์ 38.45
แพร่ 40.86
แม่ฮ่องสอน 32.54
ลำปาง 46.39
ลำพูน 46.96
สุโขทัย 36.84
อุตรดิตถ์ 40.86
อุทัยธานี 36.19
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละกำลังแรงงาน
ปรับปรุง<50
พอใช้50-55
ดี55-65
ดีมาก>=65

สูตรการคำนวณ : z = x / y
x = จำนวนแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบสูงกว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษา
y = จำนวนแรงงานทั้งหมด
z = ค่าร้อยละของกำลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบมัธยมศึกษา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา