ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาญจนบุรี 86.00 77.00 11.69
นครปฐม 81.00 65.00 24.62
ประจวบคีรีขันธ์ 40.00 56.00 -28.57
เพชรบุรี 48.00 81.00 -40.74
ราชบุรี 93.00 76.00 22.37
สมุทรสงคราม 14.00 17.00 -17.65
สมุทรสาคร 26.00 63.00 -58.73
สุพรรณบุรี 23.00 39.00 -41.03
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา