ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 996 1,150 -13.39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,137 3,297 -4.85
ภาคกลาง 734 787 -6.73
ภาคตะวันออก 647 776 -16.62
ภาคตะวันตก 411 474 -13.29
ภาคใต้ 993 1,362 -27.09
ภาพรวมทั้งประเทศ 6,918 7,846 -11.83
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา