ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จันทบุรี 33.00 44.00 -25.00
ฉะเชิงเทรา 45.00 48.00 -6.25
ชลบุรี 82.00 118.00 -30.51
ตราด 23.00 28.00 -17.86
นครนายก 21.00 25.00 -16.00
ปราจีนบุรี 59.00 35.00 68.57
ระยอง 44.00 76.00 -42.11
สมุทรปราการ 281.00 304.00 -7.57
สระแก้ว 59.00 98.00 -39.80
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา