ช่วงอายุ 40-59 ปี​

จังหวัด ปีการศึกษาเฉลี่ย
กาญจนบุรี 7.91
นครปฐม 9.24
ประจวบคีรีขันธ์ 8.03
เพชรบุรี 8.69
ราชบุรี 8.49
สมุทรสงคราม 9.20
สมุทรสาคร 8.18
สุพรรณบุรี 7.46
เกณฑ์การวิเคราะห์จำนวนปีการศึกษา
ปรับปรุง<8
พอใช้8-10
ดี10-12
ดีมาก>=12

สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 40-59 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 40-59 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา