ช่วงอายุ 40-59 ปี​

เกณฑ์การวิเคราะห์จำนวนปีการศึกษา
ปรับปรุง<8
พอใช้8-10
ดี10-12
ดีมาก>=12

สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 40-59 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 40-59 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา