สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปี
2565
75.83%
สายสามัญ
24.17%
สายอาชีพ
ปี
2564
65.24%
สายสามัญ
34.76%
สายอาชีพ
ปี
2563
56.40%
สายสามัญ
43.60%
สายอาชีพ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2565 และแนวโน้มตามช่วงอายุ
15 - 39 ปี
11.06
40 - 59 ปี
8.85
60 ปีขึ้นไป
5.73
แนวโน้มร้อยละการรู้หนังสือของคนไทย ปี 2565
ปี 2565
99.89%
การใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย (นาที)
ปี 2561
83.38
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของประชากรไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี 2565
87.53%
แนวโน้มจำนวนคดีเด็ก
ปี 2565
16,519
แนวโน้มการตั้งครรภ์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ปี 2565
1,569
จำนวนเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ปี 2565
35,803
ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ปี 2565
50.42%
ร้อยละจำนวนของผู้เรียนที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ปี 2565
ภาษาไทย
53.89%
ภาษาอังกฤษ
37.62%
คณิตศาสตร์
28.06%
วิทยาศาสตร์
39.34%