ตัวชี้วัด
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับประเมินผลการจัดการศึกษา

ด้านที่ 2 ความเสมอภาคและเป็นธรรม

อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (Enrollment Rate) เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ (Intake Rate) เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย

ด้านที่ 3 คุณภาพการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มีผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม