ระดับประถม - มัธยม

ภูมิภาค ร้อยละของสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาในภาพรวม
ภาพรวมทั้งประเทศ 0
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <25.00
พอใช้ 25.00-49.99
ดี 50.00-74.99
ดีมาก >=75.00

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย