ระดับประถม - มัธยม

ภูมิภาค ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มีผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม
ภาพรวมทั้งประเทศ 0
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <50.00
พอใช้ 50.00-74.99
ดี 75.00-89.99
ดีมาก >=90.00

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย