ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับชั้นต่างๆ ที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี

ภูมิภาค คุณภาพการศึกษา
ภาพรวมทั้งประเทศ 23.3
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <50
พอใช้ 50.00-64.99
ดี 65.00-89.99
ดีมาก >=90.00

ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย