กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กระบี่ 9.19
ชุมพร 9.03
ตรัง 9.20
นครศรีธรรมราช 9.12
นราธิวาส 8.20
ปัตตานี 8.69
พังงา 8.78
พัทลุง 8.60
ภูเก็ต 10.33
ยะลา 8.84
ระนอง 7.92
สงขลา 9.36
สตูล 9.15
สุราษฎร์ธานี 8.57
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย