ระดับ ม.4 และ ปวช.1

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กาญจนบุรี 1.17
นครปฐม 1.11
ประจวบคีรีขันธ์ 1.23
เพชรบุรี 1.20
ราชบุรี 1.18
สมุทรสงคราม 1.17
สมุทรสาคร 1.10
สุพรรณบุรี 1.19
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย