ระดับ ม.4 และ ปวช.1

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กรุงเทพมหานคร 1.08
ชัยนาท 1.03
นนทบุรี 1.08
ปทุมธานี 1.06
พระนครศรีอยุธยา 1.02
ลพบุรี 1.04
สระบุรี 1.06
สิงห์บุรี 1.09
อ่างทอง 1.02
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย