ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กาญจนบุรี 1.06
นครปฐม 1.04
ประจวบคีรีขันธ์ 1.03
เพชรบุรี 1.05
ราชบุรี 1.00
สมุทรสงคราม 1.03
สมุทรสาคร 1.03
สุพรรณบุรี 1.01
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย