ระดับอุดมศึกษา อนุปริญญา และปวส.

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กระบี่ 0.88
ชุมพร 0.88
ตรัง 0.79
นครศรีธรรมราช 0.83
นราธิวาส 0.94
ปัตตานี 0.91
พังงา 0.91
พัทลุง 0.78
ภูเก็ต 0.78
ยะลา 0.96
ระนอง 0.78
สงขลา 0.86
สตูล 0.79
สุราษฎร์ธานี 0.66
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย