การทำละหมาด

เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<25
พอใช้25-50
ดี50-75
ดีมาก>=75

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ