สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา

เกณฑ์การวิเคราะห์อาชีวะศึกษาสามัญ
ปรับปรุง<50>50
พอใช้50-5545-55
ดี55-6040-45
ดีมาก>=60<=40

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย