ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ ONET ในแต่ละระดับการศึกษา

เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ปรับปรุง<40
พอใช้40-45
ดี45-50
ดีมาก>=50

ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา