ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 1,150.00 1,194.00 -3.69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,297.00 4,001.00 -17.60
ภาคกลาง 787.00 907.00 -13.23
ภาคตะวันออก 776.00 789.00 -1.65
ภาคตะวันตก 474.00 555.00 -14.59
ภาคใต้ 1,362.00 1,535.00 -11.27
ภาพรวมทั้งประเทศ 7846 8981 -12.64
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา