ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

ภูมิภาค ร้อยละผู้เรียน
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละผู้เรียน
ปรับปรุง<50
พอใช้50-60
ดี60-75
ดีมาก>=75

สูตรการคำนวณ : (จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่4 x 100)/จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา