การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน​

จังหวัด ร้อยละผู้ทำกิจกรรม
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<25
พอใช้25-50
ดี50-75
ดีมาก>=75

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ