คุณภาพการศึกษา (Quality)
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ภูมิภาค ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ Onet
ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ภาคเหนือ 35.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28.98
ภาคกลาง 47.61
ภาคตะวันออก 41.31
ภาคตะวันตก 42.53
ภาคใต้ 34.82
ภาพรวมทั้งประเทศ 36.34
ค่าเป้าหมาย

50

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙