ตัวชี้วัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 แนวโน้ม
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๑) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ - ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ - ๕ ปี เพิ่มขึ้น 134.36
(เป้าหมาย 90)
115.96
(เป้าหมาย 90)
72.44
(เป้าหมาย 90)
79.87
(เป้าหมาย 90)
83.03
(เป้าหมาย 90)
๒) ประชากรอายุ ๖ - ๑๑ ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 162.72
(เป้าหมาย 100)
158.04
(เป้าหมาย 100)
100.55
(เป้าหมาย 100)
102.60
(เป้าหมาย 100)
100.37
(เป้าหมาย 100)
๓) ประชากรอายุ ๑๒ - ๑๔ ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 173.52
(เป้าหมาย 100)
155.28
(เป้าหมาย 100)
94.55
(เป้าหมาย 100)
113.94
(เป้าหมาย 100)
111.29
(เป้าหมาย 100)
๔) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (๑๕ - ๑๗ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี เพิ่มขึ้น 131.61
(เป้าหมาย 80)
121.28
(เป้าหมาย 80)
69.31
(เป้าหมาย 80)
102.80
(เป้าหมาย 80)
101.68
(เป้าหมาย 80)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 45.54
(เป้าหมาย 10.7)
42.96
(เป้าหมาย 10.7)
52.41
(เป้าหมาย 10.7)
52.92
(เป้าหมาย 10.7)
44.35
(เป้าหมาย 10.7)
คุณภาพการศึกษา (Quality)
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 30.44
(เป้าหมาย 50)
21.03
(เป้าหมาย 50)
30.58
(เป้าหมาย 50)
15.68
(เป้าหมาย 50)
25.21
(เป้าหมาย 50)
๓) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 3.77
(เป้าหมาย 5)
4.41
(เป้าหมาย 5)
4.68
(เป้าหมาย 5)
4.72
(เป้าหมาย 5)
6.65
(เป้าหมาย 5)
๖) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 72.03
(เป้าหมาย 85)
87.02
(เป้าหมาย 85)
๑๒) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 14.81
(เป้าหมาย 50)
10.96
(เป้าหมาย 50)
15.99
(เป้าหมาย 50)
5.95
(เป้าหมาย 50)
9.87
(เป้าหมาย 50)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๑๒) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ 21 : 79
(เป้าหมาย 25:75)
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
๗) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 23 : 77
(เป้าหมาย 45:55)
33 : 67
(เป้าหมาย 45:55)
27 : 73
(เป้าหมาย 45:55)
๙) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น 45.54
(เป้าหมาย 60)
42.96
(เป้าหมาย 60)
52.41
(เป้าหมาย 60)
52.92
(เป้าหมาย 60)
44.35
(เป้าหมาย 60)