ระดับ ม.4 และ ปวช.1

ภูมิภาค อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
ภาคเหนือ 1.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.13
ภาคกลาง 1.07
ภาคตะวันออก 1.08
ภาคตะวันตก 1.11
ภาคใต้ 1.27
ไม่ระบุ 0.00
ภาพรวมทั้งประเทศ 1.12
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย