สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละจำนวนของผู้เรียนที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ปี 2561
ภาษาไทย
55.90%
ภาษาอังกฤษ
39.24%
คณิตศาสตร์
37.50%
วิทยาศาสตร์
39.93%
สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปี
2562
56.85%
สายสามัญ
43.15%
สายอาชีพ
ปี
2561
73.27%
สายสามัญ
26.73%
สายอาชีพ
ปี
2560
73.69%
สายสามัญ
26.31%
สายอาชีพ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2561 และแนวโน้มตามช่วงอายุ
15 - 39 ปี
10.65
40 - 59 ปี
7.98
60 ปีขึ้นไป
5.12
แนวโน้มร้อยละการรู้หนังสือของคนไทย ปี 2561
ปี 2561
65.64%
การใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย (นาที)
ปี 2561
83.38
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของประชากรไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี 2561
57.27%
แนวโน้มจำนวนคดีเด็ก
ปี 2561
0
แนวโน้มการตั้งครรภ์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ปี 2561
2,309
จำนวนเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ปี 2561
75,703
ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ปี 2561
44.35%