อายุต่ำกว่า 15 ปี

ภูมิภาค จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 216.00 114.00 89.47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 357.00 158.00 125.95
ภาคกลาง 76.00 38.00 100.00
ภาคตะวันออก 128.00 62.00 106.45
ภาคตะวันตก 81.00 74.00 9.46
ภาคใต้ 140.00 63.00 122.22
ภาพรวมทั้งประเทศ 998 509 -96.07
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา