ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 491.00 977.00 -49.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,254.00 2,293.00 -45.31
ภาคกลาง 427.00 767.00 -44.33
ภาคตะวันออก 431.00 567.00 -23.99
ภาคตะวันตก 221.00 383.00 -42.30
ภาคใต้ 488.00 1,139.00 -57.16
ภาพรวมทั้งประเทศ 3312 6126 -45.94
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา