สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปี
2562
56.85%
สายสามัญ
43.15%
สายอาชีพ
ปี
2561
73.27%
สายสามัญ
26.73%
สายอาชีพ
ปี
2560
73.69%
สายสามัญ
26.31%
สายอาชีพ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2562 และแนวโน้มตามช่วงอายุ
15 - 39 ปี
10.59
40 - 59 ปี
8.09
60 ปีขึ้นไป
5.21
แนวโน้มร้อยละการรู้หนังสือของคนไทย ปี 2562
ปี 2562
99.65%
การใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย (นาที)
ปี 2561
83.38
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของประชากรไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี 2562
0.00%
แนวโน้มจำนวนคดีเด็ก
ปี 2562
20,093
แนวโน้มการตั้งครรภ์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ปี 2562
509
จำนวนเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ปี 2562
0
ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ปี 2562
44.73%
ร้อยละจำนวนของผู้เรียนที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ปี 2562
ภาษาไทย
47.23%
ภาษาอังกฤษ
33.45%
คณิตศาสตร์
31.73%
วิทยาศาสตร์
34.61%