ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กาญจนบุรี 119.45
นครปฐม 108.59
ประจวบคีรีขันธ์ 112.35
เพชรบุรี 101.05
ราชบุรี 119.90
สมุทรสงคราม 103.75
สมุทรสาคร 110.86
สุพรรณบุรี 98.27
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย