ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
จันทบุรี 113.22
ฉะเชิงเทรา 103.06
ชลบุรี 111.13
ตราด 122.49
นครนายก 100.11
ปราจีนบุรี 110.13
ระยอง 116.91
สมุทรปราการ 102.21
สระแก้ว 101.55
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย