ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กรุงเทพมหานคร 96.11
ชัยนาท 94.11
นนทบุรี 99.53
ปทุมธานี 98.21
พระนครศรีอยุธยา 112.48
ลพบุรี 100.67
สระบุรี 107.86
สิงห์บุรี 100.05
อ่างทอง 101.44
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย