กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กรุงเทพมหานคร 8.00
ชัยนาท 4.45
นนทบุรี 7.79
ปทุมธานี 6.29
พระนครศรีอยุธยา 5.43
ลพบุรี 5.63
สระบุรี 5.39
สิงห์บุรี 6.32
อ่างทอง 5.27
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย