กลุ่มอายุ 25-64 ปี

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กาญจนบุรี 7.51
นครปฐม 8.93
ประจวบคีรีขันธ์ 8.78
เพชรบุรี 9.03
ราชบุรี 8.50
สมุทรสงคราม 8.89
สมุทรสาคร 8.15
สุพรรณบุรี 7.70
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย