กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กาญจนบุรี 7.06
นครปฐม 8.58
ประจวบคีรีขันธ์ 8.39
เพชรบุรี 8.65
ราชบุรี 8.00
สมุทรสงคราม 8.22
สมุทรสาคร 7.95
สุพรรณบุรี 7.26
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย