ระดับอุดมศึกษา (ปี1) อาชีวศึกษา (ปวส.1)

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
จันทบุรี 16.83
ฉะเชิงเทรา 25.11
ชลบุรี 28.90
ตราด 17.57
นครนายก 23.71
ปราจีนบุรี 25.86
ระยอง 32.86
สมุทรปราการ 21.87
สระแก้ว 20.62
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย