ระดับอุดมศึกษา (ปี1) อาชีวศึกษา (ปวส.1)

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กรุงเทพมหานคร 15.28
ชัยนาท 29.49
นนทบุรี 18.24
ปทุมธานี 16.86
พระนครศรีอยุธยา 25.52
ลพบุรี 28.35
สระบุรี 31.39
สิงห์บุรี 31.52
อ่างทอง 24.45
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย