ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กรุงเทพมหานคร 84.09
ชัยนาท 87.53
นนทบุรี 85.07
ปทุมธานี 83.58
พระนครศรีอยุธยา 89.42
ลพบุรี 90.86
สระบุรี 86.49
สิงห์บุรี 91.02
อ่างทอง 91.85
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย