ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
จันทบุรี 112.13
ฉะเชิงเทรา 102.23
ชลบุรี 94.32
ตราด 112.74
นครนายก 96.98
ปราจีนบุรี 96.13
ระยอง 100.60
สมุทรปราการ 95.94
สระแก้ว 100.87
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย