ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กรุงเทพมหานคร 78.74
ชัยนาท 101.18
นนทบุรี 90.42
ปทุมธานี 92.39
พระนครศรีอยุธยา 110.48
ลพบุรี 99.00
สระบุรี 98.13
สิงห์บุรี 100.90
อ่างทอง 109.72
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย