ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กาญจนบุรี 123.21
นครปฐม 101.56
ประจวบคีรีขันธ์ 104.21
เพชรบุรี 112.80
ราชบุรี 136.20
สมุทรสงคราม 108.17
สมุทรสาคร 97.86
สุพรรณบุรี 103.76
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย