ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
จันทบุรี 121.65
ฉะเชิงเทรา 103.13
ชลบุรี 104.22
ตราด 142.71
นครนายก 105.94
ปราจีนบุรี 106.80
ระยอง 114.18
สมุทรปราการ 92.74
สระแก้ว 107.40
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย