ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กรุงเทพมหานคร 52.95
ชัยนาท 108.57
นนทบุรี 84.91
ปทุมธานี 86.16
พระนครศรีอยุธยา 117.92
ลพบุรี 103.91
สระบุรี 102.42
สิงห์บุรี 102.61
อ่างทอง 119.71
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย