ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช.1-ปวช.3

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กรุงเทพมหานคร 91.60
ชัยนาท 105.50
นนทบุรี 87.83
ปทุมธานี 90.22
พระนครศรีอยุธยา 97.57
ลพบุรี 101.36
สระบุรี 95.21
สิงห์บุรี 107.51
อ่างทอง 108.43
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย