กษาศิล 5 ทุกข้อ

ภูมิภาค ร้อยละผู้ทำกิจกรรม
ภาพรวมทั้งประเทศ 0
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<25
พอใช้25-50
ดี50-75
ดีมาก>=75

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ