อายุต่ำกว่า 20 ปี

ภูมิภาค จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 216.00 243.00 -11.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 357.00 399.00 -10.53
ภาคกลาง 76.00 82.00 -7.32
ภาคตะวันออก 128.00 121.00 5.79
ภาคตะวันตก 81.00 137.00 -40.88
ภาคใต้ 140.00 140.00 0.00
ภาพรวมทั้งประเทศ 998 1122 11.05
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา