ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

ภูมิภาค ร้อยละกำลังแรงงาน
จันทบุรี 39.01
ฉะเชิงเทรา 45.25
ชลบุรี 60.25
ตราด 36.18
นครนายก 42.28
ปราจีนบุรี 48.75
ระยอง 47.49
สมุทรปราการ 57.86
สระแก้ว 32.85
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละกำลังแรงงาน
ปรับปรุง<50
พอใช้50-55
ดี55-65
ดีมาก>=65

สูตรการคำนวณ : z = x / y
x = จำนวนแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบสูงกว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษา
y = จำนวนแรงงานทั้งหมด
z = ค่าร้อยละของกำลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบมัธยมศึกษา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา